FLOW Elnet A/S udskyder fleksafregning for egenproducenter

​(Pr. 14. december 2018)

Det er besluttet i SEF-koncernens ledelse at FLOW Elnet A/S ikke indføre Fleksafregning for egenproducenter før 1. januar 2020. 

Inden den nye afregningsform træder i kræft vil alle berørte kunder i SEF Energi modtage uddybende kommunikation for hvad Fleksafregning kommer til at betyde.
Ny afregningsform - fleksafregning - for egenproducenter 

(pr. 27. september 2018)

Energistyrelsen og Energinet har udarbejdet et forslag til, at kunder som er årsnettoafregnede egenproducenter af strøm, herunder solcelleejere, fremover skal fleksafregnes – med mulig virkning fra 1. januar 2019.

 

Energinet har sendt retningslinjer for afregning i høring, dog har Energistyrelsen ikke godkendt Energinets retningslinjer for nettoafregning endnu. Derfor er ovenstående dato endnu usikker.

 

Energinets forslag kan betyder for dig, at:

·     Markedsel vil fremover blive afregnet som bruttoforbruget fra net, dvs. dit køb (træk fra el-nettet)

·     Produktion sælges løbende til el-nettet (Energinet, aftagepligten) til spotprisen (time for time-pris)

·     Pristillæg til årlig overskudsproduktion afregnes fortsat med Energistyrelsen

·     Evt. ændret årsopgørelsestidspunkt vil give anledning til en ekstraordinær opgørelse

·     Nettariffer afregnes fortsat baseret på bruttoforbrug fra net

·     Elafgifter og PSO-tarif med mere afregnes forsat efter en årsnettoopgørelse af forbruget


 

Hvad er en egenproducent?
En egenproducent er en elforbruger, som er 100 procent samme selskab eller person som den, der producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug.

Hvad er fleksafregning?
Fleksafregning gælder for elkunder med et årsforbrug på under 100.000 kWh, hvor netselskabet har opsat en fjernaflæst elmåler med timeopdeling og meldt skift af afregningsform til fleksafregning. Hvor netselskabet tidligere blot foretog én måling årligt for forbrug, skal der nu foretages løbende målinger af forbrug og produktion hver time året rundt.

Når en elkunde er fleksafregnet, får kundens elhandler et timeopdelt elforbrug at afregne sin kunde efter. Akkurat som elhandleren også har skullet indkøbe strømmen pr. time.

I modsætning til nuværende eller tidligere årsaflæsninger (skabelonafregning) giver fleksafregning elhandleren og kunden mulighed for at aftale el-produkter, som afspejler døgnvariationen af priser på engros-elmarkedet. Kunden får dermed mulighed for at flytte og placere sit elforbrug til billigere timer.

Fleksafregning blev muligt fra 1. december 2017 og skal ifølge lovgivningen være indført for alle danske elkunder med årsforbrug under 100.000 kWh senest ved udgangen af 2020. Kunder med et årsforbrug, der er større end 100.000 kWh årligt, timeafregnes allerede. Ved udgangen af 2020 skal der hos alle danske elkunder være opsat en fjernaflæst elmåler med timeopdeling.

Læs mere om Fleksafregning her

Bliver egenproducenten varslet forud for ændringen?
Tidspunktet for ændringen fra skabelon- til flexafregning fastsættes af netselskabet. Ændringen er bestemt af lovgivning, myndighedsanmeldte forskrifter fra Energinet samt netselskabernes plan for indførelse af
fjernaflæste og timeopdelte elmålere. 
Ændringen har dog konsekvens for elhandlerens afregning, da den markedsafregnede energimængde bliver øget med fleksafregning. Derfor vil elhandleren varsle årsnettoafregnede egenproducenter forud for
overgangen.
Tidligst mulige tidspunkt for overgang til fleksafregning for årsnettoafregnede egenproducenter er 1. januar 2019.

Hvad er nettoafregning?
Nettoafregning er, når en egenproducent helt eller delvist fritages for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser (PSO) og elafgifter med mere, i forhold til egetforbruget af egen elektricitet. Der er defineret forskellige nettoafregningsgrupper, hvoraf den årsbaserede nettoafregning, også kaldet nettoafregningsgruppe 6, er den ene.

Hvad er årsnettoafregning?

For årsnettoafregnede egenproducenter foretages nettoopgørelsen én gang årligt. Hvis opgørelsen viser et forbrug, dvs. hvis produktionsanlægget har produceret mindre, end kunden har forbrugt i løbet af året, så skal

der betales elafgift og PSO-tarif med mere af dette nettoforbrug.


 

Information fra Energistyrelsen

- pressemeddelelse pr. 19. juni 2018 (EnergiStyrelsen) 

 

​​​

Ny tarifering af el-kunder med solceller pr. 1. januar 2018

(pr. 25. september 2017)

Som du allerede er informeret om pr. brev, betyder ny lovgivning, at der sker ændringer i dine vilkår for tarifering af solceller pr. 1. januar 2018. 

Ændringerne betyder, at du pr. 1. januar 2018 bliver afregnet for transportbetaling (forbrugstarif) for det fulde forbrug, som transporteres i el-nettet frem til din bolig. Det vil sige, at transportbetalingen (forbrugstarif) pr. 1. januar 2018 baseres på dit samlede el-forbrug.


 

Hvad sker der af særlige ændringer for kunder med solceller?

Pr. 1. januar 2018 varsler vi på vegne af dit lokale el-netselskab, at Energitilsynet har indført ny lovgivning på området for afregning af solcellekunder. Der betyder, at der sker en ændring i afregningsgrundlaget for transporten af el, som fremadrettet afregnes for det fulde forbrug, som transporteres i el-nettet. Det vil sige, at transportbetalingen pr. 1. januar 2017 baseres på det samlede el-forbrug hvor det tidligere blev beregnet som forskellen mellem det samlede forbrug af strøm på adressen fratrukket egenproduktionen fra solcelleanlægget. 

​​Netto-Tarifering (Nuværende ordning)
Du betaler for den el, som du ikke selv producerer. Dvs. træk (køb) fra det offentlige el-net minus produktion (salg). Hvis du producerer (sælger) mere end du køber, så betaler du 0 kr. pr. kWh. 
Brutto-Tarifering (Ny ordning 1. jan. 2018)
Du betaler nettarif for hele dit træk (køb) fra el-nettet uanset hvor meget du producerer (sælger). Hvis du fx køber 5.000 kWh betaler du ca. 50 øre/kWh2 også selvom du producerer (sælger) 6.000 kWh.

 

Eksempler for at give en indikation af de nye regler

Overskudsproduktion (Salg)​:​​
Nettotarifering
(Nuværende ordning)
Bruttotarifering
(Ny ordning pr. 1. januar 2018)
Træk (køb)       3.500 kWh

Produktion      5.500  kWh

= Salg                 2.000 kWh

Træk (køb)       3.500 kWh

Produktion      5.500  kWh

= Salg                 2.000 kWh

Kunden betaler 0 kr.

(overskudsproduktion = afregning med energinet)

NYT: Kunden betaler:

Køb 3.500 kWh x ca. 0,501 kr.      1.750,00 kr.

+ Fast rådighedsbetaling                    81,25 kr.

= Merudgift                                   1.831,25 kr.


Underskudsproduktion (Køb)
​:
Nettotarifering
(Nuværende ordning)
Bruttotarifering
(Ny ordning pr. 1. januar 2018)
​Træk (samlet køb)        9.000 kWh

Produktion                    5.000 kWh

 = afregnet køb             4.000 kWh

Træk (samlet køb)        9.000 kWh

Produktion                    5.000 kWh

 = afregnet køb             4.000 kWh

Kunden betaler for
Køb 4.000 kWh x ca. 2,30 kr.
= 9.200 kr.
NYT: Kunden betaler:

Køb 4.000 kWh x ca. 2,50 kr.      9.200,00 kr.  Diff.2 5.000 kWh x ca. 0,501 kr.  2.500,00  kr. 

+ Fast rådighedsbetaling                   81,25 kr.

= Samlet udgift                           11.781,25 kr.  1. Tarifprisen pr. 1. januar 2018 for hver kWh du køber er ikke offentliggjort endnu af dit lokale el-netselskab og energinet.dk, men det skønnes at blive ca. 50 øre/kWh.
  2. Difference mellem det fulde træk (samlet køb) og det faktiske afregnet køb – eks. 9.000 – 4.000 kWh = 5.000 kWh.


 

Beregn hvad brutto-tarifering kommer til at betyde for dig*

Indtast dit samlede årlige forbrug eller den mængde strøm du forventer at forbruge i kWh.

Indtast den mængde strøm du producerer eller forventer at producere til nettet årligt i kWh (bemærk hvis du ikke indtaster en værdi i feltet vil du ikke kunne se transportbetalingen frem til 31. december 2017, som tager afsæt i nettoforbruget).


Hent beregner til SEF Energi solcellekunder​​.

*Prisberegneren er vejledende og tager alene afsæt i transportbetalingen (forbrugstariffen) for solcelleejere med nettoafregning frem til 31.12. 2017 og pr. 1.1.2018. I beregningen indgår ikke abonnementer, afgifter, elpris, PSO m.v.

Tilkendegivelser fra Energitilsynet om godkendelser af netselskabernes beregningsmetoder overholder elforsyningsloven:

1) Tarifmodel 2.0

 - 2015 Tariferingstilkendegivelse - Dansk Energi - tariferingsmodel 2.0

 - 2015 15-00185 Energitilsynets tilkendegivelse


 

2) Særligt for solcelle-ejere

 - 2014 Energitilsynets tilkendegivelse vedr Dansk Energis vejledning om tarifering af kunder med solcelleanlæg

 - 2014 13-03742 Solceller - Energitilsynets tilkendegivelse vedr Danske Energis vejledning om tarifering af kunder med solcelleanlæg (rligt punkt 35 i dette link.)


 

Hjemmesiden bruger cookies

På sef.dk bruger vi cookies til at få hjemmesiden til at fungere. Men de giver også info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre den for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Tryk på accepter for at godkende vores brug af cookies på sef.dk

Læs mere om cookies Accepter