Privatlivspolitik og brug af cookies for kunder

pr. 24. maj 2018


Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan SEF Energi A/S (herefter SEF Energi) behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder du som kunde har i den henseende.

​1. DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLER

SEF Energi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig som led i opfyldelse af vores aftale med dig om salg af el og/eller naturgas.

 

Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:
Firma:           SEF Energi A/S
Adresse:       Fåborgvej 44, 5700 Svendborg
CVR-nr.:        25119207
Telefonnr.:    62 20 11 20
Mail:              sef@sef.dk​

 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

 

2. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

SEF Energi behandler følgende personoplysninger om dig som kunde i forbindelse med det løbende
aftaleforhold (Standard El, Fastpris El eller SupportEnergi el samt Standard Gas, Fastpris Gas eller SupportEnergi Gas):
 • Almindelige oplysninger relateret til aftalen om levering af el, herunder kundens kontaktoplysninger, aftagenummer, målenummer, bank- og betalingsoplysninger, klagesager, statistiske afvigelser og forbrugsrelaterede data.
 • Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, herunder forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.
 • Følsomme oplysninger og andre oplysninger i forbindelse med afbrydelser af elforsyningen, herunder helbredsoplysninger og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for SEF Energi's ansatte eller for personer, der varetager SEF Energi's interesser.
 • CPR-nummer til brug for anmeldelse i datahubben samt til brug for administration af aftaleforholdet.
 • Vi behandler ligeledes cookies om besøgende på vores hjemmeside, se nærmere i vores cookiepolitik i pkt. 7.​

2.1 Generelt om personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, kontakter os telefonisk eller på anden måde agerer med os, indsamler og behandler vi en række personoplysninger.

Det sker for eksempel, hvis du foretager køb via vores hjemmeside, ansøger hos os, henvender dig til os på anden vis eller tilmelder dig vores nyhedsbrev. Personoplysninger kan være navn, adresser, telefonnummer, mailadresse, cpr-nr., oplysninger om dit forbrug mv.​

 

2.2. Vi behandler følgende oplysninger om dig
Generelt behandler vi kun oplysninger om dig såfremt, at de er relevante i forhold til, at vi kan opfylde vores forpligtigelser overfor dig eller myndighederne. Dine oplysninger bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for oplysningerne, for at kunne behandle din henvendelse/aktivitet.

Kategorier af personoplysninger vi behandler:
Almindelige personoplysninger:
 • Kontaktoplysninger - navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
 • Oplysninger relateret til din aftale om levering af vores produkter el og gas - eksempelvis forbrugsrelaterede data som aftagernummer, målenummer, kundenummer, webkode, afregningsform, installationsnummer, statiske afvigelser.
 • Bank og betalingsoplysninger - eksempelvis betalingshistorik, årsopgørelse, Nemkonto, kontonummer, låneoprettelse og kreditvurdering
 • Klagesager
 • Almindelige oplysninger til brug for varetagelse af forpligtelser efter lovgivningen, eksempelvis forhold vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse personer, hvis dette er relevant.
 • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.
 • CPR-nummer til brug for
 • Administration på din el- og gasaftale.
 • I forbindelse med kreditvurdering og afdragsordninger.
 • Udbetaling via NemKonto.
 • Overdragelse til inkassobureau i forbindelse med misligholdelse af betalingsforpligtelsen.
 • Låneaftaler.

Følsomme oplysninger
 • Følsomme og andre oplysninger i forbindelse med afbrydelser af din forsyning, herunder helbredsoplysninger og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for koncernens ansatte eller for personer, der varetager koncernens interesser.

Vi behandler ligeledes cookies om besøgende på vores hjemmeside, se nærmere i vores cookiepolitik i pkt. 7.

 

3. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAG

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er følgende:
 • Levering af el og/eller naturgas
 • Administration af aftalen om levering af el og naturgas, herunder fakturering og afregning.
 • Afbrydelser af elforsyning.
 • Kommunikation med netselskab/foged/myndigheder ifbm. eventuel afbrydelse af Elforsyning
SEF Energi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:
 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som kunden er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen1, jf. databeskyttelseslovens2 § 6.
 • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At kunden eventuelt har samtykket til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a og art. 7, stk. 2, litra a i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
 • At behandlingen er nødvendig for at beskytte kunden eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c i persondataforordningen.
 • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.
 • At behandlingen af CPR-numre er nødvendig for at administrere aftalen om levering af el eller naturgas i henhold til markedsforskrifter udstedt af Energinet.

4. OPBEVARING AF OPLYSNINGER
Kundens personoplysninger opbevares 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår.

Følsomme personoplysninger, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares så længe de er relevante og nødvendige i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed. Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.​

 

5. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

SEF Energi videregiver kun personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for leveringen af en ydelse. 

SEF Energi videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
 • Datahubben: Der videregives CPR-nummer samt navn og adresse m.v., idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.
 • Kommuner: Får SEF Energi kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, sørger SEF Energi for, at kommunen underrettes herom i overensstemmelse med lov om social service.
 • Politiet: Får SEF Energi kendskab til, at dyrehold behandles uforsvarligt, sørger SEF Energi for, at politiet underrettes herom.
 • etselskaber: I sager om afbrydelse af elforsyninger videregives personoplysninger i det omfang, det er et nødvendigt led i kommunikationen mellem SEF Energi og det lokale netselskab.
 • SonLinc, som er databehandler for SEF Energi i forhold til kundehåndteringssystemet SonWin som er integreret med datahub. SonWin er det IT-system som hjælper med at sikre kundeinformationen:
  • Levering af en aftalt ydelse SEF Energi
  • Administration af din relation til os i forbindelse med dit køb og levering af ydelser, eksempelvis fakturering, afregning, kreditvurdering, afdragsordninger og låneoprettelse.
  • Afbrydelse af el
  • Kommunikation med netselskabet/foged/myndigheder i forbindelse med eventuel afbrydelse af forsyningen.
  • Tilpasning af kommunikation og markedsføring til dig.
  • Statistiske formål: Der foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle kundeoplysninger, der indsamles.
  • Opfyldelse af lovkrav.
  • Forbedring af vores produkter og tjenester samt kundeservice

SEF Energi har indgået databehandleraftale med SonLinc, og kontrollerer løbende, at behandlingen lever op til kravene efter lovgivningen.​

 

6. KUNDENS RETTIGHEDER
6.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte SEF Energi gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter, at kundens henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.
 

6.1 Ret til indsigt (se personoplysninger)
Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

6.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Under 'Mit SEF' på www.sef.dk kan du logge ind og selv rette dine personlige oplysninger. 

6.3 Ret til sletning af personoplysninger
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, som er følgende situationer:
 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice
 • Du har et økonomisk mellemværende med SEF Energi, uanset betalingsmåde
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
 • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne
 
6.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser

6.5 Indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse imod SEF Energi behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering.

Du har også ret til at gøre indsigelse imod SEF Energis behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må SEF Energi ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.
 
6.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til SEF Energi.

Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.​

 

7. BEHANDLING AF PERSONLIG OPLYSNINGER VIA WWW.SEF.DK
7.1 Cookies
På sef.dk benytter vi cookies til at gøre din oplevelse på sef.dk bedre.
En cookie er en lille tekstfil-formel for at gøre hjemmesiden mere brugervenlige, effektive og målrettede. Tekstfil, der bliver gemt i din browser, som gør, at vi kan genkende din computer, tablet eller mobiltelefon. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer. Via cookies registrerer vi oplysninger i anonym-form.

En cookie indeholder information såsom f.eks. dine indstillinger på computeren, indhold af en indkøbskurv, interne serverdata eller andre data brugt af vores server. Cookies er ikke programmer, der kører på din computer, men små stumper tekstdata, der sendes frem og tilbage til og fra din computer. Cookies er hverken spyware eller virus.

Når man kommer ind på www.sef.dk spørger vi om din accept for at anvende cookies på din computer. 


Der findes forskellige typer af cookies på sef.dk:
 • Session cookies; Sættes af websiden og bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt. Den husker for eksempel oplysninger fra søgninger du har foretaget på sef.dk. Session cookies slettes automatisk når du lukker din browser.
 • Google analytics cookies - Disse cookies stammer fra Google's statistiksystem, og giver os informationer om brugen af vores websted; hvilke sider kigger vores brugere på, hvor ofte og hvor længe. Disse informationer bruger vi i den fremtidige udvikling af webstedet Google. Vi anvender ikke informationen til andet end statistik, og er ikke person henførbar.
 • Persistent cookie​s - Minder om session cookies, men de gem​mes i længere tid – også efter du har lukket din browser. Persistent cookies hjælper med at give en bedre brugeroplevelse, fordi den husker dine præferencer, f.eks. indhold af indkøbskurven. Persistent cookies udløber på en given dato.

De fleste browsere ændrer på indstillingerne for, hvilke cookies der bliver sat på computeren. Se vejledning i hvordan Cookies slettes fra browseren - http://minecookies.org/cookiehandtering

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. www.sef.dk kan stadig anvendes hvis du fravælger brugen af cookies.


Når du besøger sef.dk, indsamler SEF oplysninger om dig som person. Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Personoplysninger der er oplyst af brugeren i forbindelse med afgivelse af bestillinger på sef.dk, videregives til og SEF Energi (el og naturgas), som er dataansvarlig.

Du skal være opmærksom på, at du accepterer vores retningslinjer, når du besøger sef.dk eller mit.sef.dk.
Vi indsamler ikke oplysninger, der ikke er beskrevet i vores privatlivspolitik, ligesom vi ikke indsamler oplysninger, der kan henføres til dig, uden at vi også fortæller dig om, hvordan du kan undgå det.

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet.

SEF opbevarer de registrerede persondata så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for besøgende på sef.dk.

Du har altid mulighed for at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig. Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til reglerne i privatlivspolitkken.

Den information vi indsamler om dig, kan opdeles i to kategorier:
 1. Oplysninger, vi kan henføre til dig som person
 2. Ikke-personlige oplysninger


7.2 Personhenførbare oplysninger
Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. F.eks. ved at registrere dig, købe en vare  eller deltage i en undersøgelse.

En undtagleser herfor, er dog registreringen at den IP-adresse din computer er tilkoblet når du besøget sef.dk eller mit.sef.dk. For at kunne opfylde terrorlovgivningen logges disse oplysninger, og oplyses kun til politiet på deres forlangende.

Alle er velkomne til at besøge sef.dk, men for at få det fulde udbytte af alle funktioner og tilbud er det i en række situationer nødvendigt, at du identificerer dig. Du afgiver eksempelvis personhenførbare oplysninger i følgende tilfælde:

Online ordre:
Når du bestiller produkter online på sef.dk, gemmer SEF din ordre elektronisk. Kunder der har bestilt online, kan ved henvendelse til SEF, få indsigt i egne online ordre, afgivet til SEF.

Nyhedsbreve: 
For at kunne modtage nyhedsbreve fra SEF er det nødvendigt, at du oplyser din e-mail-adresse – ellers kan vi ikke sende dem til dig.

Spørgeskemaer: 
For at vide mere om vores brugere gennemfører vi indimellem spørgeskemaundersøgelser på sef.dk. Det er forskelligt, hvad der bliver spurgt om i disse undersøgelser, men du kan altid vælge at deltage uden at oplyse, hvem du er, – ligesom det er helt frivilligt, om du vil svare på spørgsmålene. Dit besøg på sef.dk eller dine muligheder på sef.dk afhænger ikke af, om du deltager i undersøgelserne eller ej.

Du bør aldrig svare på undersøgelser på sef.dk, der ikke har en tydelig og kendt afsender.
Konkurrencer og særlige tilbud:

Vi har ofte konkurrencer eller særlige tilbud på sef.dk, og vi indsamler i denne forbindelse typisk navn og e-mail-adresse. Hvis denne information deles med andre virksomheder, vil det klart fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Det kan være en forudsætning for deltagelse, at du accepterer, at SEF eller andre må kontakte dig efterfølgende. Det vil tydeligt fremgå af konkurrencen/tilbuddet. Deltagelse i konkurrencer og accept af særlige tilbud er altid frivillig.

7.3 Ikke-personlige oplysninger
På forskellig vis indsamler vi digitale oplysninger om dit besøg på sef.dk. Ingen af disse oplysninger er det muligt at spore til dig som person, men alene til den computer, hvorfra du har opnået adgang.​


8. KLAGE
Såfremt du ønsker at klage over SEF Energis behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse:           Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail:               dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.:      33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk​

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF

2 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), Lov nr. 68 vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj 2018.​


9. Din accept
Du accepterer ovenstående retningslinjer, når du besøger sef.dk.
Vores retningslinjer dækker ikke forskellige produkter og servicer udbudt af SEF gennem iTunes app-store eller Android Market. Disse tjenester har deres egne politikker.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til privalivspolitikken eller vores brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os på telefon 62 20 11 20, pr. mail sef@sef.dk eller ved brev til::​

SEF A/S
Fåborgvej 44,
5700 Svendborg
Tlf: 62201120

Hjemmesiden bruger cookies

På sef.dk bruger vi cookies til at få hjemmesiden til at fungere. Men de giver også info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre den for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Tryk på accepter for at godkende vores brug af cookies på sef.dk

Læs mere om cookies Accepter