PRIVATLIVSPOLITIK FOR SEF A/S, ENERGIRÅDGIVNINGEN

Denne privatlovspolitik er opdateret den 13. september 2018.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Energirådgivningen ved SEF A/S, CVR nr. 32879934 (herefter “SEF A/S”) behandler personoplysninger om dig som ansøger og modtager af tilskud til energiforbedringer, og hvilke rettigheder du har i den henseende.

Ansøgere og modtagere af energitilskud kan både være private personer, men også erhvervsdrivende. Hvis du er en erhvervsdrivende og et enkeltmandsfirma, vil dine oplysninger udgøre personoplysninger i lovgivningens forstand, og du vil derfor også være omfattet af denne privatlivspolitik.

1. DATAANSVARLIG OG DATABEHANDLER

SEF A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig som led din ansøgning om tilskud til energiforbedringer.

Vi kan kontaktes via følgende oplysninger:

Firma:                SEF A/S, Energirådgivningen

Adresse:             Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

CVR-nr.:             32 87 99 34

Telefonnr.:         62201120

Mail:                    energi@sef.dk

SEF A/S anvender en online portalløsning til håndtering af energibesparelser benævnt Energisparepartner. Systemet ejes af firmaet EnergyAware, som SEF A/S dermed anvender som databehandler:

Firma:                EnergyAware ApS

Adresse:            Nupark 51, 7500 Holstebro

CVR nr.:            34 88 10 49

SEF A/S har indgået en databehandleraftale med EnergyAware som sikrer, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med SEF A/S’ instruktioner og med passende sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

2. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG

SEF A/S behandler personoplysninger om dig som ansøger og modtager af energitilskud.

Generelt behandler vi kun oplysninger om dig såfremt, at de er relevante i forhold til, at vi kan opfylde vores forpligtigelser overfor dig, eller overfor myndighederne i henhold til lovgivningen. Dine oplysninger bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for oplysningerne, for at kunne behandle din ansøgning og administrere opnået tilskud.

Kategorier af personoplysninger vi behandler:

Almindelige personoplysninger

 • Kontaktoplysninger – navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
 • Billeddokumentation af gennemførte projekter, som du eller din leverandør indsender til brug for dokumentation, fx billede af dit varmeanlæg samt dine installationer generelt, billede af hele eller dele af din bolig.
 • Yderligere oplysninger relateret til administration og myndighedsdokumentation af dit udbetalte energitilskud, afregningsform og lignende.
 • Bank og betalingsoplysninger, kontonummer.
 • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig, herunder oplysninger du selv har fremsendt til os, og som er relevante i forhold til administration og dokumentation af ansøgning og dit energitilskud.

3. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAG

Formålet med behandlingen af de nævnte personoplysninger er at yde rådgivning vedrørende energitilskud, vurdere din ansøgning, administrere opnået tilskud samt dokumentation overfor myndighederne. SEF A/S behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde disse formål.

Behandlingen af dine personoplysninger sker i henhold til følgende retsgrundlag:

 1. Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen1, jf. databeskyttelseslovens2 6, samt
 2. Behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.

Ad 1: Når du godkendes til at opnå tilskud, indgår du en skriftlig aftale med SEF A/S. For opfyldelsen af denne aftale, er det nødvendigt for SEF A/S at behandle dine oplysninger.

Ad 2: Dine oplysninger behandles ud fra følgende retlige forpligtelser:

 • Energisparaftalen (Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes Energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren)
 • Bekendtgørelse nr. 619 af 29/05/2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF

2 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), Lov nr. 68 vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj 2018.

4. OPBEVARING OG SLETNING AF OPLYSNINGER

SEF A/S er i henhold til ovennævnte lovgivning forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter indberetningen af energisparesagen, med henblik på at kunne dokumentere overfor myndighederne, at den indberettede og realiserede energibesparelse er korrekt. Efter de 6 år, vil dine personoplysninger blive slettet.

5. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

SEF A/S videregiver kun dine personoplysninger til andre, herunder til offentlige myndigheder, såfremt der er en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for opfyldelsen af din aftale om energitilskud.

SEF A/S videregiver personoplysninger til:

 • Myndigheder, herunder Energistyrelsen og Energitilsynet
 • Eksternt firma der indgås aftale med vedr. audit og kontrol
 • De netselskaber, som SEF A/S har indgået aftale med om gennemførelse af energispareaktiviteter under energiselskabernes energispareindsats. Dette er følgende selskaber:

Firma:              Flow Elnet A/S

Adresse:           Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

CVR nr.           25119150

og

Firma:              Veksel A/S

Adresse:           Spodsbjergvej 141, 5900 Rudkøbing

CVR nr.            25387163

Det er netselskaberne der i henhold til det i pkt. 3 nævnte retsgrundlag har forpligtelsen til at sikre realiseringen af energibesparelser. De to nævnte netselskaber har indgået aftale med SEF A/S om SEF A/S varetager energirådgivning samt realisering af energibesparelserne.

Det er i begrænset omfang, at der videregives personlige oplysninger til netselskaberne, og kun såfremt dette er nødvendigt i henhold til det i pkt. 2 nævnte retsgrundlag.

Såfremt din ansøgning og opnåelse af tilskud sker gennem en leverandør, fx VVS ‘er eller tømrer, vil der ske en udveksling af dine oplysninger mellem SEF A/S og denne leverandør.

6. DINE RETTIGHEDER

6.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte SEF A/S, Energirådgivningen gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.

Vi behandler og svarer en henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter en henvendelse er modtaget, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

6.1 Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

6.2 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

6.3 Ret til sletning af personoplysninger

Du kan i visse særlige tilfælde have ret til at få oplysninger om dig slettet. Dette er dog kun muligt for så vidt angår oplysninger der ikke er nødvendige for SEF A/S at behandle i henhold til det i punkt 3 nævnte retsgrundlag. Som nævnt under punkt 4, vil dine oplysninger blive slettet 5 år efter indberetningen af energisparesagen.

6.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Dette er dog kun muligt for så vidt angår oplysninger der ikke er nødvendige for SEF A/S at behandle i henhold til det i punkt 3 nævnte retsgrundlag.

6.5 Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod SEF A/S’ behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering.

Du har også ret til at gøre indsigelse imod SEF A/S’ behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må SEF A/S ikke længere behandle dine personoplysninger til dette formål.

6.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til SEF A/S.

Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

7. KLAGE

​Såfremt du ønsker at klage over SEF A/S’ behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Adresse:           Borgergade 28, 5, 1300 København K

E-mail:             dt@datatilsynet.dk

Telefonnr.:      33 19 32 00